Can Typeのバージョン間の相違について

項目 V2.7x V3.0.54 V3.0.76 V3.1.54 V3.0.78 V3.1.78 V3.2.54 V3.2.78 
音声ガイダンス・ローマ字入門メニュー   あり あり あり あり
ガイダンス音声 ON・OFF 機能         あり
ローマ字のディフォルト併記 併記する。 併記しない。 併記しない。 併記しない。 併記しない。
ローマ字併記の指定 オプションメニューから指定 オプションメニューから指定 オプションメニューから指定 オプションメニューとローマ字入門メニューの双方から指定可能 オプションメニューとローマ字入門メニューの双方から指定可能
教室ロゴ   あり      
だ行の問題文 「だぢづでど」 「だじずでど」 「だじずでど」 「だぢづでど」 「だぢづでど」
対応OS Windows 95/98/Me Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista戻るボタン